Share
 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

home » algemene-voorwaarden

 


 
BETAAL OPTIES
 
VERZENDPARTNERS
 
 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden:

Algemene levering- en verkoopvoorwaarden PT Gravodiam, verder: Face2Face

Artikel 1. Algemeen

 • Face2Face houdt zich bezig met het produceren en vervaardigen van op maat gemaakte persoonlijke foto cadeau artikelen voor consumenten en bedrijven.
 • Face2Face graveert en/of lasert uw foto, logo of familiewapen op sieraden, persoonlijke foto cadeau artikelen, spiegels en kristal, in de breedste zin des woords.
 • Face2Face verkoopt producten via de website en via wederverkopers die hun eigen (web)winkels exploiteren. www.face2facefotograveren.nl is onderdeel van P.T. Gravodiam, de moedermaatschappij, gevestigd in Indonesie. Face2Face heeft in Nederland slechts een correspondentie adres een geen fysieke verstigingen of winkels.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Door gebruik te maken van onze website of een bestelling te plaatsen, is Klant gebonden aan onze algemene voorwaarden. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website, goederen en diensten en ook geen product te bestellen.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

 • Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een Klant door Face2Face.
 • Face2Face is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
 • Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan Klant medegedeeld.
 • Bestellingen worden alleen geaccepteerd via ons online checkout proces. Klant ontvangt een bevestiging per e-mail van de bestelde producten en een overzicht van de instructies/foto’s die Klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces.
 • We kunnen een bestelling weigeren indien
  a. producten tijdelijk niet op voorraad/leverbaar zijn;
  b. Face2Face geen autorisatie krijgen inzake uw betaling;
  c. er een fout in de prijzen of het product zit;
  d. Klant niet voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze algemene     voorwaarden;
  e. de bestelling voor het personaliseren van een artikel informatie bevat die obsceen,     vulgair, haatdragend, pornografisch, discriminerend of in strijd met privacy     wetgeving, intellectueel eigendom, patenten- en/of merkenrecht is.

Artikel 4. Prijzen

 • De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 0% BTW (export).
 • Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 • Indien Klant vanwege service aan het product, de bestelling moet retourneren aan Face2Face dan komen eventuele verzendkosten voor rekening van Klant.
 • In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 • Face2Face kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

 • Betaling dient altijd vooraf te geschieden.
 • Betaling kan geschieden via credit card, iDEAL, Bankoverschrijving of direct debit via een beveiligde SSL verbinding van onze online payment service providers (www.paypal.com of www.moneybookers.com).
 • Klant geeft Face2Face toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door Klant gekozen betalingswijze.
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Klant aan Face2Face een boete van € 5,- verschuldigd. Daarnaast is Face2Face gerechtigd wettelijke rente over de hoofdsom in rekening te brengen. Face2Face is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. Klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief Rapport Voorwerk II (met een minimum van € 44,03).
 • Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Face2Face.

Artikel 6. Levering

 • De standaard levertermijn voor onze producten is 10 werkdagen (normale bestelling) en 5 dagen (spoedbestelling), na volledige ontvangst van uw betaling.
 • Face2Face streeft ernaar om bestellingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Europa. Hiertoe is Face2Face echter niet verplicht. Alle levertijden zijn bedoeld als een reële richtlijn.
 • Face2Face doet er alles aan om deze levertijden na te komen, echter wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen en gebeurtenissen wiens oorzaak die buiten onze macht liggen, bijvoorbeeld in verband met vertraging die ontstaat door onze vervoer- en bezorg partners.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.
 • Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Face2Face zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
 • Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Face2Face zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Face2Face.
 • Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 • Face2Face kan uw bestelling vasthouden indien (een gedeelte van) uw bestelling tijdelijk niet uit voorraad leverbaar is of totdat we een bevestiging hebben ontvangen van onze payment service providers dat uw betaling is bijgeschreven op onze rekening.
 • Uw bestelling wordt geleverd naar het door u opgegeven adres. Het bezorg adres mag een ander adres zijn dan het adres van uzelf (bijvoorbeeld van een vriend, college of familielid).
 • Face2Face is niet verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden indien u een onduidelijk, onvolledige of foutief adres invoert.
 • Al onze producten worden vervoerd met internationale erkende bedrijven: TNT, EMS, DHL, FedEx, Deutsche Post, Belgische Post. Klant ontvangt een Track en Trace nummer per e-mail.
 • Face2Face levert niet aan een Postbus nummer.
 • Indien Klant de bestelling niet heeft ontvangen binnen de standaard termijn, dient Klant eerst contact op te nemen met de vervoersmaatschappij (Track en Trace nummer).
 • In het geval dat we een nieuw artikel voor u maken en achteraf blijkt dat het originele artikel toch nog is aangekomen, dan heeft Face2Face de mogelijkheid om het 2e (vervangende) artikel alsnog voor 100% in rekening te brengen aan Klant.
 • Face2Face houdt zich het recht voor om tot 10 werkdagen te wachten vanaf het moment van verzenden, voordat er wordt aangevangen met het vervangen van het product omdat deze niet aangekomen zou zijn bij Klant.

Artikel 7. Annuleringen / wijzigingen

 • Een bestelling is definitief nadat deze is geplaatst op onze website. Het niet direct betalen na een geplaatste bestelling ontslaat Klant niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 • Bestelde artikelen die op basis van instructies van Klant reeds zijn gepersonaliseerd d.m.v. graveren of laseren kunnen niet meer geruild, gewijzigd of geannuleerd worden.
 • Vanwege de snelle levertijden wordt elke bestelling die wordt ontvangen binnen 48 uur verwerkt. Wijzigingen achteraf zijn vaak niet meer mogelijk.
 • Eventuele wijzigingen dienen altijd schriftelijk/per e-mail te worden doorgegeven.
 • Face2Face kan niet garanderen dat wijzigingen achteraf nog doorgevoerd kunnen worden.

Artikel 8. 100% tevredenheidgarantie

 • In het kader van deze 100% tevredenheidgarantie mag Klant het product binnen zeven (7) dagen na ontvangst, aan Face2Face retourneren. Klant dient hierbij exact aan te geven wat er niet deugd aan het product en waarom Klant een nieuw product wenst.
 • Indien blijkt dat Face2Face aantoonbaar een fout heeft gemaakt, dan krijgt u een nieuw artikel toegezonden.

Artikel 9. Retourbeleid:

 • De kwaliteit van de foto bepaalt de kwaliteit van de gravure. Onze graveermachines graveren altijd met een constante graveer/laser kwaliteit. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een deugdelijke foto die voldoet aan de gestelde foto vereisten zoals deze tijdens het bestelproces zijn vermeld. Klachten over de kwaliteit van het graveren kunnen alleen worden toegekend indien Klant zelf een foto heeft aangeleverd die voldoet aan de gestelde foto vereisten.
 • Klachten t.a.v. de graveerkwaliteit zijn ongegrond indien de foto die Klant heeft aangeleverd niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen (hoge resolutie, duidelijk, scherp, minimaal 100/200Kb, .jpg, niet veraf, niet wazig, niet vanaf een mobiele telefoon).
 • Stuur een e-mail naar: info[at]face2facefotograveren.nl binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling en beschrijf duidelijk het probleem.
 • Klant ontvangt het retour adres waar de bestelling (compleet, onbeschadigd en ongebruikt) in de originele verpakking naar toe gezonden kan worden.
 • Voeg hier altijd aan toe: originele e-mail, bestelnummer en naam.

Artikel 10. Restitutie

 • Indien Klant recht heeft op een (gedeeltelijke) restitutie dan wordt Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Restituties worden binnen 15 dagen uitgekeerd middels elektronische overboeking van geld naar Klant via PayPal of Moneybookers. Indien Klant nog geen PayPal of Moneybookers rekening heeft dan kan Klant dit gratis, gemakkelijk, veilig en snel openen via de website.
 • Eventuele kosten gerelateerd aan het ontvangen van geld en die mogelijk in rekening gebracht kunnen worden door PayPal en Moneybookers zijn voor rekening van Klant.
 • Indien Klant niet tevreden is dan houdt Face2Face zich het recht voor om eerst een vervangend/nieuw artikel aan te bieden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 • Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Klant al hetgeen Klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Face2Face verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Face2Face geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • Face2Face garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Klant en/of bezoeker erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Face2Face Fotograveren, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Het is Klant of bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Face2Face Fotograveren, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Conformiteit

 • Face2Face staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 14. Privacy policy
Op deze overeenkomst is onze privacy policy van toepassing. Deze staat vermeld op onze website.

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk.

Gegevens Face2Face

Naam:
Face2Face Fotograveren
Directeur:
Lex de Doop
Correspondentie adres:
Dr. Willem Dreesweg 6
Postcode & Plaats:
1185 VB  AMSTELVEEN
Land:
Nederland
Inschrijvingsnummer Chamber of commerce
55376126
VAT-nummer:
NL851677137B01
 
Valentijnsdag
Valentijnsdag
 

~ Valentijnsdag ~

NIEUWSBRIEF

Vul hier uw e-mailadress in en biijf op de hoogte van nieuwe collecties en speciale acties